Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:26

Mía có đốt sâu đốt lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:25

Mía sâu có đốt nhà dột có nơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:23

Chợ có hàng rau hàng vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:22

Hàng có lá mặt lá trái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:22

Trăm hột cơm có hột vãi hột rơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:21

Trưởng giả còn thiếu chã nấu ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:20

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:20

Ai uốn câu cho vừa miệng cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:19

Thánh cũng có khi nhầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:18

Bới bèo ra bọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:16

Nhổ cỏ nhổ cả rễ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:16

Cưa mạch nào đứt mạch ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:15

Ăn cho no đo cho thẳng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:15

Ăn phải mùi chùi phải sạch

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:14

Xem hội đi cho đến chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:13

Đã tu thì tu cho trót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:13
Lên đầu trang