Tục ngữ Thiếu đủ - Sự hoàn thiện | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:26
Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn.

Mía có đốt sâu đốt lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:25
Mía có đốt sâu đốt lành.

Mía sâu có đốt nhà dột có nơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:23
Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi.

Chợ có hàng rau hàng vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:22
Chợ có hàng rau hàng vàng.

Hàng có lá mặt lá trái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:22
Hàng có lá mặt, lá trái.

Trăm hột cơm có hột vãi hột rơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:21
Trăm hột cơm, có hột vãi hột rơi.

Trưởng giả còn thiếu chã nấu ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:20
Trưởng giả còn thiếu chã nấu ăn.

Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:20
Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho.

Ai uốn câu cho vừa miệng cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:19
Ai uốn câu cho vừa miệng cá.

Thánh cũng có khi nhầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:18
Thánh cũng có khi nhầm.

Bới bèo ra bọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:16
Bới bèo ra bọ.

Nhổ cỏ nhổ cả rễ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:16
Nhổ cỏ nhổ cả rễ.

Cưa mạch nào đứt mạch ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:15
Cưa mạch nào đứt mạch ấy.

Ăn cho no đo cho thẳng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:15
Ăn cho no, đo cho thẳng.

Ăn phải mùi chùi phải sạch

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:14
Ăn phải mùi, chùi phải sạch.

Xem hội đi cho đến chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:13
Xem hội đi cho đến chùa.

Đã tu thì tu cho trót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:13
Đã tu thì tu cho trót.

Đã vo thì vo cho trong đã vót thì vót cho nhọn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:12
Đã vo thì vo cho trong, đã vót thì vót cho nhọn.

Ai ơi đã quyết thì hành đã đan thì lận tròn vành mới thôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:11
Ai ơi đã quyết thì hành, đã đan thì lận tròn vành mới thôi.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang