Tích tiểu thành đại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:10

Góp gió thành bão góp cây nên rừng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:10

Mưa dầm cũng thành lụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:09

Nhiều tay thì vỗ nên bộp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:08

Ba người đánh một không chột cũng què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:08

Mỗi người một năm thời đắm đò ông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:07

Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:07

Một bàn tay thì đầy hai bàn tay thì vơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:06

Vét nồi ba mươi cũng đầy niêu mốt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:05

Ít thầy đầy đẫy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:04

Nhiều no ít đủ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:03

Nhiều no dạ ít lót lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:00

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:59

Của không ngon nhà nhiều con cũng hết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:59
Lên đầu trang