Tục ngữ Con người | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Người là vàng của là ngãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:58
Người là vàng, của là ngãi.

Người ba đấng của ba loài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:57
Người ba đấng, của ba loài.

Người năm bảy đấng của ba bảy loài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:57
Người năm bảy đấng, của ba bảy loài.

Không có tướng lại có tinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:56
Không có tướng lại có tinh.

Sống mỗi người một nết chết mỗi người một tật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:56
Sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật.

Dạ sâu hơn bể bụng kín hơn buồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:55
Dạ sâu hơn bể, bụng kín hơn buồng.

Lòng vả cũng như lòng sung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:54
Lòng vả cũng như lòng sung.

Tài ra ngoài mới lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:54
Tài ra ngoài mới lớn.

Lính ngộ trận mới nên công

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:53
Lính ngộ trận mới nên công.

Chết giả mới biết dạ anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:53
Chết giả mới biết dạ anh em.

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết giàu có ba mươi tết mới hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:52
Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có ba mươi tết mới hay.

Đứa ở ba mùa thầy chùa ba năm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:51
Đứa ở ba mùa, thầy chùa ba năm.

Trông mặt mà bắt hình dong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:50
Trông mặt mà bắt hình dong.

Chữ tốt xem tay người hay xem khoáy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:50
Chữ tốt xem tay, người hay xem khoáy.

Người khôn dồn ra mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:49
Người khôn dồn ra mặt.

Người gầy thầy cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:49
Người gầy thầy cơm.

Miệng tu hú ăn lở rú lở ri

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:48
Miệng tu hú ăn lở rú lở ri.

Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:45
Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp.

Cả mô là đồ làm biếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:44
Cả mô là đồ làm biếng.

Bụng bí rợ ăn như bào làm như khỉ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:43
Bụng bí rợ ăn như bào, làm như khỉ.

Lồi rốn tốn cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:43
Lồi rốn tốn cơm.

Khô chân gân mặt đắt tiền cũng mua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:41
Khô chân gân mặt, đắt tiền cũng mua.

Lưng gù chữ cụ vú lồi chữ tâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:40
Lưng gù chữ cụ, vú lồi chữ tâm.

Lớn vú bụ con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:39
Lớn vú bụ con.

Cả vú to hông cho không chẳng màng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:38
Cả vú to hông, cho không chẳng màng.

Xấu mặt hơn béo bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:37
Xấu mặt hơn béo bụng.

Gò má làm khó người ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:37
Gò má làm khó người ta.

Con mắt là mặt đồng cân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:36
Con mắt là mặt đồng cân.

Trời sinh con mắt là gương người ghét ít ngó người thương ngó hoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:35
Trời sinh con mắt là gương, người ghét ít ngó, người thương ngó hoài.

Con mắt lá răm lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:34
Con mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang