Người là vàng của là ngãi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:58

Người ba đấng của ba loài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:57

Người năm bảy đấng của ba bảy loài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:57

Không có tướng lại có tinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:56

Dạ sâu hơn bể bụng kín hơn buồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:55

Lòng vả cũng như lòng sung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:54

Tài ra ngoài mới lớn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:54

Lính ngộ trận mới nên công

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:53

Chết giả mới biết dạ anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:53

Đứa ở ba mùa thầy chùa ba năm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:51

Trông mặt mà bắt hình dong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:50

Chữ tốt xem tay người hay xem khoáy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:50

Người khôn dồn ra mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:49

Người gầy thầy cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:49

Miệng tu hú ăn lở rú lở ri

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:48

Miệng hỏa lò ăn hết cơ nghiệp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:45

Cả mô là đồ làm biếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:44

Bụng bí rợ ăn như bào làm như khỉ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:43

Lồi rốn tốn cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:43

Khô chân gân mặt đắt tiền cũng mua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:41

Lưng gù chữ cụ vú lồi chữ tâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:40

Lớn vú bụ con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:39

Cả vú to hông cho không chẳng màng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:38

Xấu mặt hơn béo bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:37

Gò má làm khó người ta

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:37

Con mắt là mặt đồng cân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:36
Lên đầu trang