Một lần không chín chín lần chẳng nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:29

Chẳng lo trước ắt lụy sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:29

Việc to đừng lo tốn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:27

Khéo ăn thì no khéo co thì ấm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:25

Dòm giỏ bỏ thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:22

Chạy buồm xem gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:21

Chẻ tre nghe gióng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:20

Làm khi lành để dành khi đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:17

Ăn mày chả tày giữ bị

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:14

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:14

Chưa giàu đã lo mất trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:13

Chưa có vàng đã lo túi đựng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:12
Lên đầu trang