Tục ngữ Sự lo liệu - Suy tính | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Một người biết lo bằng kho người hay làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:45
Một người biết lo bằng kho người hay làm.

Một lần không chín chín lần chẳng nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:29
Một lần không chín, chín lần chẳng nên.

Chẳng lo trước ắt lụy sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:29
Chẳng lo trước ắt lụy sau.

Việc to đừng lo tốn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:27
Việc to đừng lo tốn.

Làm người phải đắn phải đo phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:27
Làm người, phải đắn phải đo, phải cân nặng nhẹ phải dò nông sâu.

Làm người mà chẳng biết suy đến khi nghĩ lại còn gì là thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:26
Làm người mà chẳng biết suy, đến khi nghĩ lại còn gì là thân.

Làm người chẳng biết lo xa trẻ thì đã vậy mai già thì sao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:25
Làm người chẳng biết lo xa, trẻ thì đã vậy mai già thì sao.

Khéo ăn thì no khéo co thì ấm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:25
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.

Dòm giỏ bỏ thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:22
Dòm giỏ bỏ thóc.

Chạy buồm xem gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:21
Chạy buồm xem gió.

Chẻ tre nghe gióng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:20
Chẻ tre nghe gióng.

Làm khi lành để dành khi đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:17
Làm khi lành để dành khi đau.

Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau ăn cơm với rau ngắm sau ngắm trước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:15
Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau, ăn cơm với rau ngắm sau ngắm trước.

Ăn cơm với cáy thì ngáy o o ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:15
Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Ăn mày chả tày giữ bị

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:14
Ăn mày chả tày giữ bị.

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:14
Chưa làm vòng đã lo ăn thịt.

Chưa giàu đã lo mất trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:13
Chưa giàu đã lo mất trộm.

Chưa có vàng đã lo túi đựng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:12
Chưa có vàng đã lo túi đựng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang