Ở hiền gặp lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:41

Có phúc có phận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:40

Thí một chén nước phước chất bằng non

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:40

Đời trước đắp nấm đời sau ấm mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:39

Ở hậu gặp hậu ở bạc gặp bạc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:38

Sát nhân giả tử

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:38

Oan hồn hồn hiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:36

Cây khô không lộc người độc không con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:34

Ao sâu tốt cá độc dạ khốn thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:32

Mưu thâm họa diệc thâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:32

Con bò cạp có nọc ở đuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:30

Một đời làm lại bại hoại ba đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:29

Sống tham chết thối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:29

Làm việc phi pháp sự ác đến ngay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:28

Phụ vợ không gặp vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:27
Lên đầu trang