Tục ngữ Thiệc ác - Quả báo | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ở hiền gặp lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:41
Ở hiền gặp lành.

Có phúc có phận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:40
Có phúc có phận.

Thí một chén nước phước chất bằng non

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:40
Thí một chén nước, phước chất bằng non.

Đời trước đắp nấm đời sau ấm mồ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:39
Đời trước đắp nấm, đời sau ấm mồ.

Ở hậu gặp hậu ở bạc gặp bạc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:38
Ở hậu gặp hậu, ở bạc gặp bạc.

Sát nhân giả tử

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:38
Sát nhân, giả tử.

Oan hồn hồn hiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:36
Oan hồn, hồn hiện.

Ở tinh gặp ma ở quỷ gặp quái gian tà gặp nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:36
Ở tinh gặp ma, ở quỷ gặp quái, gian tà gặp nhau.

Cây khô không lộc người độc không con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:34
Cây khô không lộc, người độc không con.

Ao sâu tốt cá độc dạ khốn thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:32
Ao sâu tốt cá, độc dạ khốn thân.

Mưu thâm họa diệc thâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:32
Mưu thâm họa diệc thâm.

Con bò cạp có nọc ở đuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:30
Con bò cạp có nọc ở đuôi.

Một đời làm lại bại hoại ba đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:29
Một đời làm lại, bại hoại ba đời.

Sống tham chết thối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:29
Sống tham, chết thối.

Làm việc phi pháp sự ác đến ngay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:28
Làm việc phi pháp, sự ác đến ngay.

Phụ vợ không gặp vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:27
Phụ vợ, không gặp vợ.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang