Ngày vui ngắn chẳng tày gang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:22

Sướng quá hoá cuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:22

Sướng lắm khổ nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:21

Sướng một lúc khổ một đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:21

Một điều mừng trăm điều lo lắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:20

Vui cảnh nào chào cảnh ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:20

Vui đâu chầu đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:19

Đẹp như tiên lo phiền cũng xấu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:18

Đói rụng râu sầu rụng tóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:17

Có thân thì khổ có khổ mới nên thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:17

Có thân phải khổ vì thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:16

Một người cười mười người khóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:16
Lên đầu trang