Tục ngữ Dũng cảm - Gan góc | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thua keo này bày keo khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:55
Thua keo này bày keo khác.

Sóng cả chớ rã tay chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:28
Sóng cả chớ rã tay chèo.

Thắng không kiêu bại không nản

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:27
Thắng không kiêu, bại không nản.

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:48
Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo.

Có cứng mới đứng được đầu gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:48
Có cứng mới đứng được đầu gió.

Không vào hang hổ sao bắt được hổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:47
Không vào hang hổ sao bắt được hổ.

Mảng lo khó bó không chặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:47
Mảng lo khó, bó không chặt.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang