Thua keo này bày keo khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:55

Sóng cả chớ rã tay chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:28

Thắng không kiêu bại không nản

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:27

Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:48

Có cứng mới đứng được đầu gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:48

Không vào hang hổ sao bắt được hổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:47

Mảng lo khó bó không chặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:47
Lên đầu trang