Trông mặt đặt tên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:15

Người làm sao chiêm bao làm vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:14

Chùa nào bụt nấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:12

Đình nào thành hoành ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:11

Khác lọ cùng một nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:07

Cá vàng bụng bọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:06

Lòa yếm thắm ai lòa trôn kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:05

Người có tiếng không mạnh thì bạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:03

Có ăn có chọi mới gọi là trâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:01

Thủ thỉ nhưng mà quỉ ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:59

Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:56

Thà sợ khái chẳng thà sợ cứt khái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:54

Giữ tiếng chẳng tày giữ miếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:54

Thờ thời dễ giữ lề thời khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:52

Bùa không hay hay về chú

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:50

Ăn cướp dở không bằng ăn trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:49

Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:47

Chùa rách Phật vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:45

Chân tốt về hài tai tốt về noãn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:42

Thành hoàng thiêng về bộ hạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:41

Thánh thiêng về đồ thờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:39

Chim mạnh về cánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:38

Cá mạnh về vây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:35

Áo dài chẳng ngại quần thưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:34

Ăn lấy đặc mặc lấy dày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:33

Ăn lấy chắc mặc lấy bền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:32
Lên đầu trang