Tục ngữ Giàu - Nghèo | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Giàu về bạn sang về vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:11
Giàu về bạn, sang về vợ.

Gá bạc làm giàu bắc cầu làm phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:11
Gá bạc làm giàu, bắc cầu làm phúc.

Của nhà giàu có nọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:10
Của nhà giàu có nọc.

Giàu vẻ vang sang lịch sự

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:10
Giàu vẻ vang, sang lịch sự.

Giàu điếc sang đui

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:09
Giàu điếc, sang đui.

Kẻ một quan khinh kẻ chín tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:09
Kẻ một quan khinh kẻ chín tiền.

Chữ phú đè chữ quí

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:08
Chữ phú đè chữ quí.

Chung nhau thì giàu chia nhau thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:08
Chung nhau thì giàu, chia nhau thì khó.

Giàu ăn khó chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:07
Giàu ăn khó chịu.

Ai giàu ba họ ai khó ba đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:06
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời.

Ăn cơm cá thì ngáy o o ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:06
Ăn cơm cá thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy.

Nước chảy chỗ trũng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:05
Nước chảy chỗ trũng.

Giàu trọng khó khinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:05
Giàu trọng khó khinh.

Kẻ đầy thưng khinh kẻ lưng bát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:04
Kẻ đầy thưng khinh kẻ lưng bát.

Giàu sơn lâm tìm đến khó giữa chợ tìm lui

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:03
Giàu sơn lâm tìm đến, khó giữa chợ tìm lui.

Phú bất nhân bần bất nghĩa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:02
Phú bất nhân, bần bất nghĩa.

Giàu làm chị khó lụy làm em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:01
Giàu làm chị, khó lụy làm em.

Nhà giàu tham việc thất nghiệp tham ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:01
Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn.

Giàu hay mần bần hay ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:00
Giàu hay mần, bần hay ăn.

Giàu chiều hôm khó sớm mai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:59
Giàu chiều hôm, khó sớm mai.

Đói trẻ chớ vội lo giàu trẻ chớ vội mừng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:59
Đói trẻ chớ vội lo, giàu trẻ chớ vội mừng.

Giàu tân không bằng khó cựu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:58
Giàu tân không bằng khó cựu.

Đói ăn vụng túng làm càn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:58
Đói ăn vụng, túng làm càn.

Bần cùng sinh đạo tặc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:57
Bần cùng sinh đạo tặc.

Túng thì tính

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:55
Túng thì tính.

Tội gì bằng tội nghèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:54
Tội gì bằng tội nghèo.

Ăn cháo làm báo cho con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:53
Ăn cháo làm báo cho con.

Giấu giàu không ai giấu được nghèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:53
Giấu giàu không ai giấu được nghèo.

Khó bó đến xương

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:52
Khó bó đến xương.

Cái khó bó cái khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:52
Cái khó bó cái khôn.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang