Một con so lo bằng mười con dạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:48

Sinh được một con mất một hòn máu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:48

Ba tháng còn sảy bảy tháng con sa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:46

Một con sa bằng ba con đẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:44

Sinh nở có thì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:43

Người chửa cửa mả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:48:43
Lên đầu trang