Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:31

Xa mỏi chân gần mỏi miệng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:31

Chân không có rễ đất không nể ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:30

Đường cái ở cửa miệng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:29

Mưa tránh chỗ nắng nắng tránh chỗ đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:28

Đi mười bước xa hơn đi ba bước lội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:27

Ngày đàng không bằng gang nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:27

Một nạm gió bằng một bó chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:26

Xe không bánh như cánh không lông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:26

Chạy buồm xem gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:25

Chèo xuôi mát mái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:23
Lên đầu trang