Tục ngữ Phương tiện giao thông | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Lạc đường nắm đuôi chó lạc ngõ nắm đuôi trâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:32
Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu.

Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:31
Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ.

Xa mỏi chân gần mỏi miệng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:31
Xa mỏi chân, gần mỏi miệng.

Buộc được chân voi chân ngựa chứ buộc sao được chân người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:30
Buộc được chân voi chân ngựa, chứ buộc sao được chân người.

Chân không có rễ đất không nể ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:30
Chân không có rễ, đất không nể ai.

Đường cái ở cửa miệng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:29
Đường cái ở cửa miệng.

Mưa tránh chỗ nắng nắng tránh chỗ đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:28
Mưa tránh chỗ nắng, nắng tránh chỗ đen.

Đi mười bước xa hơn đi ba bước lội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:27
Đi mười bước xa, hơn đi ba bước lội.

Ngày đàng không bằng gang nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:27
Ngày đàng không bằng gang nước.

Một nạm gió bằng một bó chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:26
Một nạm gió bằng một bó chèo.

Xe không bánh như cánh không lông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:26
Xe không bánh như cánh không lông.

Chạy buồm xem gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:25
Chạy buồm xem gió.

Chèo xuôi mát mái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:23
Chèo xuôi mát mái.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang