Khôn khéo vá may vụng về cày cấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:43

Khéo vá vai tài vá nách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:42

Áo rách khéo vá hơn lành vụng may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:39

Khéo làm tôi vụng vụng chẳng làm tôi ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:38

Lạt mềm buộc chặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:36

Mật ngọt chết ruồi mặn mắm chế giòi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:34

Đất cứng trồng cây ngả nghiêng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:34

Vụng đẽo khéo chữa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:31

Vụng chèo khéo chống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:30

Vụng tay hay con mắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:29

Người vụng đan thúng giữa đường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:28
Lên đầu trang