Cả giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:51

Giận mất khôn lo mất ngon

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:50

Khi giận ai bẻ thước mà đo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:50

Giận người dưng thêm phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:48
Lên đầu trang