Cách sông nên phải lụy đò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:39

Làm nghề chài phải theo đuôi cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:36

Làm tùy phủ ngủ tùy chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:35

Bò chết chẳng khỏi rơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:34

Cá sống vì nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:33

Cá mạnh về nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:33

Vượn lìa cành có ngày vượn rũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:32

Cạn ao bèo xuống đất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:31
Lên đầu trang