Tục ngữ Sự phụ thuộc | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cách sông nên phải lụy đò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:39
Cách sông nên phải lụy đò.

Làm nghề chài phải theo đuôi cá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:36
Làm nghề chài phải theo đuôi cá.

Làm tùy phủ ngủ tùy chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:35
Làm tùy phủ, ngủ tùy chồng.

Bò chết chẳng khỏi rơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:34
Bò chết chẳng khỏi rơm.

Cá sống vì nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:33
Cá sống vì nước.

Cá mạnh về nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:33
Cá mạnh về nước.

Vượn lìa cành có ngày vượn rũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:32
Vượn lìa cành, có ngày vượn rũ.

Cạn ao bèo xuống đất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:31
Cạn ao, bèo xuống đất.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang