Tục ngữ Cá nhân - Ích kỷ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Trâu cột ghét trâu ăn

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 10/04/2018 08:57:35
Trâu cột ghét trâu ăn
Hoặc:
Trâu cày ghét trâu cột, trâu cột ghét trâu ăn

Được lòng ta xót xa lòng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:02
Được lòng ta, xót xa lòng người.

Của Bụt trả Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:44
Của Bụt trả Bụt.

Của chợ bỏ chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:43
Của chợ bỏ chợ.

Mạnh ai nấy được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:43
Mạnh ai nấy được.

Chim trời cá nước ai được thì ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:42
Chim trời cá nước ai được thì ăn.

Ai có mát mặt người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:41
Ai có, mát mặt người ấy.

Cò kiếm cò nốc cốc kiếm cốc ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:40
Cò kiếm cò nốc, cốc kiếm cốc ăn.

Cú có cú ăn vọ không có vọ lăn vọ chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:38
Cú có cú ăn, vọ không có vọ lăn vọ chết.

Ai ăn cướp cơm chim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:37
Ai ăn cướp cơm chim.

Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:37
Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy.

Cò vạc kiếm ăn từng thung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:36
Cò vạc kiếm ăn từng thung.

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:35
Ruộng ai thì nấy đắp bờ.

Của anh anh mang của nàng nàng xách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:34
Của anh anh mang, của nàng nàng xách.

Ăn cây nào rào cây ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:34
Ăn cây nào rào cây ấy.

Ăn của Bụt thắp hương thờ Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:33
Ăn của Bụt, thắp hương thờ Bụt.

Ở đình nào chúc đình ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:32
Ở đình nào chúc đình ấy.

Khách ai người nấy bán bạn ai người nấy chào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:30
Khách ai người nấy bán, bạn ai người nấy chào.

Trống làng nào làng ấy đánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:28
Trống làng nào làng ấy đánh.

Ai có thân người ấy lo, Ai có bò người ấy giữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:27
Ai có thân người ấy lo, Ai có bò người ấy giữ

Thân trâu trâu lo thân bò bò liệu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:27
Thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu.

Thân ốc ốc đeo thân rêu rêu bám

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:25
Thân ốc ốc đeo, thân rêu rêu bám.

Lòng súng súng nổ, Lòng gỗ gỗ kêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:22
Lòng súng súng nổ, lòng gỗ gỗ kêu.

Đèn nhà ai nhà nấy rạng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:21
Đèn nhà ai, nhà nấy rạng.

Rắm ai vừa mũi người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:20
Rắm ai vừa mũi người ấy.

Trăm hay xoay vào lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:20
Trăm hay xoay vào lòng.

Máu ai thấm thịt người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:19
Máu ai thấm thịt người ấy.

Muối đổ lòng ai nấy xót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:18
Muối đổ lòng ai nấy xót.

Cha chung không ai khóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:17
Cha chung không ai khóc.

Của người bồ tát, Của mình lạt buộc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:17
Của người bồ tát, Của mình lạt buộc
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang