Trâu cột ghét trâu ăn

Biết Tuốt - Thứ 3, ngày 10/04/2018 08:57:35

Được lòng ta xót xa lòng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:02

Của Bụt trả Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:44

Của chợ bỏ chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:43

Mạnh ai nấy được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:43

Chim trời cá nước ai được thì ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:42

Ai có mát mặt người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:41

Cò kiếm cò nốc cốc kiếm cốc ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:40

Ai ăn cướp cơm chim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:37

Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:37

Cò vạc kiếm ăn từng thung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:36

Ruộng ai thì nấy đắp bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:35

Của anh anh mang của nàng nàng xách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:34

Ăn cây nào rào cây ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:34

Ăn của Bụt thắp hương thờ Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:33

Ở đình nào chúc đình ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:32

Trống làng nào làng ấy đánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:28

Thân trâu trâu lo thân bò bò liệu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:27

Thân ốc ốc đeo thân rêu rêu bám

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:25

Lòng súng súng nổ, Lòng gỗ gỗ kêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:22

Đèn nhà ai nhà nấy rạng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:21

Rắm ai vừa mũi người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:20

Trăm hay xoay vào lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:20

Máu ai thấm thịt người ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:19

Muối đổ lòng ai nấy xót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:18

Cha chung không ai khóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:17

Của người bồ tát, Của mình lạt buộc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:17
Lên đầu trang