Ít chắt chiu hơn nhiều vung phí

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:44

Có kiêng có lành có dành có lúa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:42

Phí của trời mười đời chẳng có

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:41

Bớt bát mát mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:38

Chín đụn chẳng coi một lo ăn dè

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:38

Ăn cháo để gạo cho vay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:37

Để một thì giàu chia nhau thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32
Lên đầu trang