Tục ngữ Sự suy diễn | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Suy bụng ta ra bụng người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:35
Suy bụng ta, ra bụng người.

Vừa mắt ta ra mắt người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:35
Vừa mắt ta, ra mắt người.

Bắt mạch người trong bong ra người ngoài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:34
Bắt mạch người trong, bong ra người ngoài.

Đẹp mắt ta ra mắt người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:32
Đẹp mắt ta, ra mắt người.

Nhất sự suy vạn sự

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:32
Nhất sự suy vạn sự.

Hạt trước mưa đâu hạt sau mưa đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:30
Hạt trước mưa đâu, hạt sau mưa đấy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang