Gái tháng hai trai tháng tám

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:28

Trai trứng cá gái má hồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:28

Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:27

Thân con gái mười hai bến nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:26

Phận gái như cái bầu sa đâu ấm đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:25

Con gái cửa cài then đóng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:25

Gái dở một giành gái lành một sọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:24

Con gái đái lở đầu hè

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:24

Con gái là cái bòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:23

Cha chết không lo bằng gái to trong nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:21

Gái lớn trong nhà như ma chửa cất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:21

Gái chậm chồng mẹ cha khắc khoải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:20

Thuyền theo lái gái theo chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:20

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:18

Hoa mất nhị lấy gì làm thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:18

Trai đua mạnh gái đua mềm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:17

Nam thực như hổ nữ thực như miêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:16

Nam trúng chữ nữ trúng kim

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:16

Trăm con trai không bằng lỗ tai con gái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:15

Tam nam bất phú ngũ nữ bất bần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:15

Trai thời loạn gái thời bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:14

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:14

Gái khôn trai dỗ lâu ngày cũng xiêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:13

Gái tham tài trai tham sắc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:13
Lên đầu trang