Muốn ăn lúa phải tìm giống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:19

Muốn ăn hét phải đào giun

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18

Muốn ăn cá phải thả câu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18

Muốn ăn cá cả phải thả câu dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16

Muốn ăn oản phải giữ lấy chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16

Muốn xem hội phải đi đến chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:15

Muốn làm ông cái lông không muốn mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:09

Siêng làm thì có siêng học thì hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:03

Hay làm đắp ấm vào thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:01

Hay lam hay làm quanh năm chẳng lo đói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:56

Hay làm thì giàu hay cầu thì nghèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:55

Một người siêng bằng ba người nhác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:55

Trâu hay không ngại cày trưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:53

Người lười đất không lười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:53

Mồm miệng đỡ chân tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:50

Làm biếng lấy miệng mà đưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:49

Giã gạo thì ốm giã cốm thì khỏe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:47

Nhịn đói nằm co hơn ăn no vác nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:46

Nhàn cư vi bất thiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:45
Lên đầu trang