Qua giêng hết năm qua rằm hết tháng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:37

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:36

Ngày tháng mười chưa cười đã tối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:35

Đông chết se hè chết lụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:33

Mây thành vừa hanh vừa giá

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:32

Vẩy mại thời mưa bối bừa thời nắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:30

Mỡ gà thời gió mỡ chó thời mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:28

Vồng chiều mưa sáng ráng chiều mưa hôm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:27

Vồng rạp mưa rào vồng cao gió táp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:26

Vồng ban sáng ráng chiều hôm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:26

Mống cao gió táp mống áo mưa rào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:25

Mống dài trời lụt mống cụt trời mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:22

Cha chết không lo bằng đỏ lò tây bắc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:22

Gió thổi là chổi trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:21

Nước mưa là cưa trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:21

Nước chảy đá mòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:20

Nước khe đè nước suối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:19

Gai ngọn nhọn hơn gai gốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:19

Đầu năm sương muối cuối năm gió bấc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:17

Nắng tháng ba chó già lè lưỡi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:16

Tháng hè đóng bè làm phúc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:16

Tháng bảy nước chảy qua bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:15

Mồng bảy ngâu ra mồng ba ngâu vào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:15

Vào mồng ba ra mồng bảy giãy mồng tám

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:14

Tháng tám gió may tươi đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:14

Tháng tám nắng rám trái bưởi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:53:13
Lên đầu trang