Giang sơn đâu anh hùng đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:24

Gò nào quan lang ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:23

Voi biết voi ngựa biết ngựa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:22

Ao có bờ sông có bến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:22

Cơm có bữa chợ có chiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:21

Chợ có phiên tiền có ngữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:21

Áo ngắn rũ chẳng nên dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:20

Ăn có chừng chơi có độ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:19

Đừng chóng chớ lâu đừng mau chớ quàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:18

Cho không hết thết không khắp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:17

Chắc lắm lép nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:17

Cơm to lửa quá hóa khê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:16

Kén quá hóa lỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:16

Già kén kẹn hom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:15

Cả thèm chóng chán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:14

Ăn lắm hay no cho lắm hay phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:12

Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11

Quá giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11

Nể quá hóa sợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:09

Hiền quá hóa ngu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:08

Bỡn quá hóa thật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:06

Trèo cao ngã đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:04

Ăn lắm ỉa nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:03

Già néo đứt dây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:01

Tức nước vỡ bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:00
Lên đầu trang