Tục ngữ Giới hạn - Mức độ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Giang sơn đâu anh hùng đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:24
Giang sơn đâu, anh hùng đấy.

Gò nào quan lang ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:23
Gò nào quan lang ấy.

Voi biết voi ngựa biết ngựa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:22
Voi biết voi, ngựa biết ngựa.

Ao có bờ sông có bến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:22
Ao có bờ, sông có bến.

Cơm có bữa chợ có chiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:21
Cơm có bữa, chợ có chiều.

Chợ có phiên tiền có ngữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:21
Chợ có phiên, tiền có ngữ.

Áo ngắn rũ chẳng nên dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:20
Áo ngắn rũ chẳng nên dài.

Ăn có chừng chơi có độ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:19
Ăn có chừng, chơi có độ.

Làm đĩ chín phương để một phương có chồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:19
Làm đĩ chín phương để một phương có chồng.

Đừng chóng chớ lâu đừng mau chớ quàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:18
Đừng chóng chớ lâu, đừng mau chớ quàng.

Cho không hết thết không khắp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:17
Cho không hết, thết không khắp.

Chắc lắm lép nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:17
Chắc lắm, lép nhiều.

Cơm to lửa quá hóa khê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:16
Cơm to lửa quá hóa khê.

Kén quá hóa lỏng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:16
Kén quá hóa lỏng.

Già kén kẹn hom

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:15
Già kén kẹn hom.

Cả thèm chóng chán

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:14
Cả thèm chóng chán.

Ăn lắm hay no cho lắm hay phiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:12
Ăn lắm hay no, cho lắm hay phiền.

Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11
Càng khôn ngoan lắm, càng oan trái nhiều.

Quá giận mất khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:11
Quá giận mất khôn.

Nể quá hóa sợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:09
Nể quá hóa sợ.

Hiền quá hóa ngu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:08
Hiền quá hóa ngu.

Bỡn quá hóa thật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:06
Bỡn quá hóa thật.

Trèo cao ngã đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:04
Trèo cao ngã đau.

Ăn lắm ỉa nhiều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:03
Ăn lắm ỉa nhiều.

Già néo đứt dây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:01
Già néo đứt dây.

Tức nước vỡ bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:00
Tức nước vỡ bờ.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang