Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:24

Ở bầu thì tròn ở ống thì dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:24

Thầy nào tớ đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:19

Chó ông thánh cắn ra chữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:17

Rau nào sâu ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:15

Gần lửa rát mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:12

Cháy thành vạ lây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:10

Sấm bên đông động bên tây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:08

Lươn bò để tanh cho rổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:06

Thớt trên mòn thớt dưới cũng mòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:05

Tay nhọ thì mặt cũng nhọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:04

Xấu thiếp hổ ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:02

Xấu chàng hổ ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:02

Một đời ta muôn vàn đời nó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:00

Lụt thì lút cả làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:58

Làng được mùa sãi chùa ăn no

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:56

Dân được mùa sãi chùa có oản

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:56

Được mùa thầy chùa no bụng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:54

Có đắt hàng tôi mới trôi hàng bà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:54

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:50

Ở giữa chết chẹt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:49

Dùi đánh đục thì đục đánh chạm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:47

Bán bụi tre đè bụi hóp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:46

Ném chuột ghê chạn bát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:45

Đánh chó ngó chủ nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:44

Cây muốn lặng gió chẳng đừng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:42

Thương chồng phải bồng con ghẻ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:41
Lên đầu trang