Thầy bói nói dựa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:59

Đang yên đang lành đọc canh phải tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:58

Ở yên chẳng lành đọc canh chịu tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:58

Xem ngày không tày đốt mụn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:57

Ăn mặn nói ngay hơn ăn chay nói dối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:55

Lẽ thầy đạo gạo thầy tu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:55

Chưa học đui đã đòi bói ra sự

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:54

No ăn thì đắt bói đói ăn thì đắt khoai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:53

Nghe thầy bói đói rã họng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:53

Miệng bà đồng lồng chim khướu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:52

Nốt ruồi ở cổ có lỗ tiền chôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:51

Trai tay trái gái tay mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:51

Ra ngõ gặp gái mọi cái mọi may

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:50

Giàu giờ Ngọ khó giờ Mùi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:50

Thìn Tuất Sửu Mùi: tứ hành xung

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:49

Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:49

Thóc gạo có tinh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:48

Được bạc thì sang được vàng thì độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:47

Cú kêu ra ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:47

Trâu trắng đi đâu mất mùa đến đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:46

Chó lê trôn gà gáy gở

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:45

Nhện sa xà đón

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:44

Ma dựa bóng cây

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:43

Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:43

Đất có tuần dân có vận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:42
Lên đầu trang