Vay nên nợ đợ nên ơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:15

Có ơn phải sợ có nợ phải trả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:14

Sợ người ở phải hãi người cho ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:14

Nhờ phèn nước mới trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:13

Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:13

Uống nước nhớ nguồn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:12

Uống nước nhớ kẻ đào giếng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:12

Vị tình vị nghĩa ai vị đĩa xôi đầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:11

Thèm lòng chẳng ai thèm thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:10

Tiền là gạch ngãi là vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:10

Tiền ngắn mặt dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:09

Bền người hơn bền của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:09

Đường mòn ân nghĩa không mòn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:08

Ông sư có ngãi bà vãi có nghì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:08

Chanh chua chớ phụ ngọt bòng chớ ham

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:07

Ăn mít bỏ sơ ăn cá bỏ lờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:07

Có trăng phụ đèn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:02:06
Lên đầu trang