Tục ngữ May rủi - Tai họa | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

May hóa long không may xong máu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:36
May hóa long, không may xong máu.

Cờ bạc canh đỏ canh đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:36
Cờ bạc canh đỏ canh đen.

Phúc chẳng hai tai chẳng một

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:35
Phúc chẳng hai, tai chẳng một.

Họa vô đơn chí phúc bất trùng lai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:34
Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.

Đã khó chó cắn thêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:33
Đã khó, chó cắn thêm.

Biết tội đâu mà tránh biết phúc đâu mà tìm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:32
Biết tội đâu mà tránh, biết phúc đâu mà tìm.

Buôn gặp chầu câu gặp chỗ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:32
Buôn gặp chầu, câu gặp chỗ.

Gái lỡ thì gặp quan tri góa vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:31
Gái lỡ thì, gặp quan tri góa vợ.

Làm bạn với đò giang mất cả quang lẫn gánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:31
Làm bạn với đò giang, mất cả quang lẫn gánh.

Hàm chó vó ngựa cựa gà ngà voi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:29
Hàm chó, vó ngựa, cựa gà, ngà voi.

Có phúc đẻ con biết lội có tội đẻ con hay nghèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:28
Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con hay nghèo.

Trẻ mùa hè bò què tháng sáu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:28
Trẻ mùa hè, bò què tháng sáu.

Thứ nhất thiên tai thứ hai hỏa hoạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:27
Thứ nhất thiên tai, thứ hai hỏa hoạn.

Thứ nhất giặc phá thứ nhì nhà cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:26
Thứ nhất giặc phá, thứ nhì nhà cháy.

Giặc phá không bằng nhà cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:24
Giặc phá không bằng nhà cháy.

Thứ nhất vỡ đê thứ nhì giặc đến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:24
Thứ nhất vỡ đê, thứ nhì giặc đến.

Tránh anh đánh nhau gặp anh mau đánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:23
Tránh anh đánh nhau, gặp anh mau đánh.

Tránh ông một chai phải ông hai lọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:22
Tránh ông một chai, phải ông hai lọ.

Tránh nơi lưới thả mắc đường bẫy treo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:22
Tránh nơi lưới thả, mắc đường bẫy treo.

Tránh sông Cả ngã phải núi Ba Vì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:21
Tránh sông Cả, ngã phải núi Ba Vì.

Tránh sông Cả ngã phải ông Ba mươi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:21
Tránh sông Cả, ngã phải ông Ba mươi.

Tránh hùm mắc hổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:20
Tránh hùm, mắc hổ.

Chạy ông Phù phải ông Mã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:19
Chạy ông Phù, phải ông Mã.

Quỷ tha ra thì ma bắt lấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:18
Quỷ tha ra thì ma bắt lấy.

Trăm đường tránh chẳng khỏi số

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:18
Trăm đường tránh chẳng khỏi số.

Chạy trời không khỏi nắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:17
Chạy trời không khỏi nắng.

Nhất duyên nhì phận tam phong thổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:17
Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ.

Thuốc chữa bệnh chẳng chữa được mệnh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:16
Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh.

Chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:16
Chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh.

Quyền họa phúc; trời tranh mất cả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:15
Quyền, họa, phúc; trời tranh mất cả.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang