May hóa long không may xong máu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:36

Cờ bạc canh đỏ canh đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:36

Phúc chẳng hai tai chẳng một

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:35

Họa vô đơn chí phúc bất trùng lai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:34

Đã khó chó cắn thêm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:33

Buôn gặp chầu câu gặp chỗ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:32

Gái lỡ thì gặp quan tri góa vợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:31

Hàm chó vó ngựa cựa gà ngà voi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:29

Trẻ mùa hè bò què tháng sáu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:28

Thứ nhất thiên tai thứ hai hỏa hoạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:27

Thứ nhất giặc phá thứ nhì nhà cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:26

Giặc phá không bằng nhà cháy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:24

Thứ nhất vỡ đê thứ nhì giặc đến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:24

Tránh anh đánh nhau gặp anh mau đánh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:23

Tránh ông một chai phải ông hai lọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:22

Tránh sông Cả ngã phải núi Ba Vì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:21

Tránh sông Cả ngã phải ông Ba mươi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:21

Tránh hùm mắc hổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:20

Chạy ông Phù phải ông Mã

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:19

Quỷ tha ra thì ma bắt lấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:18

Trăm đường tránh chẳng khỏi số

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:18

Chạy trời không khỏi nắng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:17

Nhất duyên nhì phận tam phong thổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:17

Quyền họa phúc; trời tranh mất cả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:15
Lên đầu trang