Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:36:16

Cây yếu gió lay cây cao bóng cả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:57

Cây cả ngả bóng rợp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:56

Nước khe đè nước suối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:56

Chó chùa bắt nạt chó làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:55

Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:54

Chó chưa cắn đã chìa răng ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:53

Già đòn non nhẽ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:53

Thân lừa ưa nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:52

Làm thầy thì dễ thế chuộng thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:52

Lực bất như mưu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:50
Lên đầu trang