Tục ngữ Yếu mạnh - Thế lực | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:36:16
Bụt ở trên tòa, gà nào dám mổ mắt: Ý nghĩa: Nếu người trên có tư cách lớn, người dưới sẽ không dám khinh nhờn

Trâu mạnh trâu được cỏ mạnh cỏ được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:57
Trâu mạnh trâu được, cỏ mạnh cỏ được.

Cây yếu gió lay cây cao bóng cả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:57
Cây yếu gió lay, cây cao bóng cả.

Cây cả ngả bóng rợp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:56
Cây cả ngả bóng rợp.

Nước khe đè nước suối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:56
Nước khe đè nước suối.

Cả vú lấp miệng em cả hèm lấp miệng hũ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:55
Cả vú lấp miệng em, cả hèm lấp miệng hũ.

Chó chùa bắt nạt chó làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:55
Chó chùa bắt nạt chó làng.

Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:54
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.

Chó chưa cắn đã chìa răng ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:53
Chó chưa cắn đã chìa răng ra.

Già đòn non nhẽ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:53
Già đòn non nhẽ.

Thân lừa ưa nặng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:52
Thân lừa ưa nặng.

Làm thầy thì dễ thế chuộng thì khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:52
Làm thầy thì dễ, thế chuộng thì khó.

Lực bất như mưu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:50
Lực bất như mưu.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang