Tục ngữ Số mệnh | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Trăm đường tránh chẳng khỏi số

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:18
Trăm đường tránh chẳng khỏi số.

Nhất duyên nhì phận tam phong thổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:17
Nhất duyên, nhì phận, tam phong thổ.

Thuốc chữa bệnh chẳng chữa được mệnh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:16
Thuốc chữa bệnh, chẳng chữa được mệnh.

Chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:16
Chữa được bệnh chứ ai chữa được mệnh.

Quyền họa phúc; trời tranh mất cả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:15
Quyền, họa, phúc; trời tranh mất cả.

Tử sinh hữu mệnh phú quí tại thiên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:14
Tử sinh hữu mệnh, phú quí tại thiên.

Phi vi bất đạt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:13
Phi vi bất đạt.

Khó chẳng tha giàu ra có phận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:12
Khó chẳng tha, giàu ra có phận.

Giàu tại phận khó tại duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:11
Giàu tại phận, khó tại duyên.

Làm giàu có số ăn cỗ có phần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:10
Làm giàu có số, ăn cỗ có phần.

Làm quan có mả làm cả có dòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:09
Làm quan có mả, làm cả có dòng.

Làm quan có dạng làm dáng có hình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:09
Làm quan có dạng, làm dáng có hình.

Số giàu tay trắng cũng giàu, Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:08
Số giàu tay trắng cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.

Số giàu đem đến dửng dưng, Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:08
Số giàu đem đến dửng dưng
Lọ là con mắt tráo trưng mới giàu.

Khó giàu muôn sự tại trời, Nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:07
Khó giàu muôn sự tại trời,
Nhân sinh ai cũng kiếp người mà thôi.

Trời cho hơn lo làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:07
Trời cho hơn lo làm.

Tốt số bằng bố hay làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:06
Tốt số bằng bố hay làm.

Tốt số hơn bố giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:05
Tốt số hơn bố giàu.

Tốt số hơn khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:05
Tốt số hơn khôn.

Khôn chẻ nỏ không bằng vận đỏ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:04
Khôn chẻ nỏ không bằng vận đỏ.

Đời vẫn chiều vận đỏ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:04
Đời vẫn chiều vận đỏ.

Khi nên trời cũng chiều người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:03
Khi nên trời cũng chiều người.

Khi nên trời giúp công cho

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:01
Khi nên trời giúp công cho.

Số sống vứt bờ tre cũng sống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:01
Số sống vứt bờ tre cũng sống.

Có phúc trúc hóa long

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:59
Có phúc trúc hóa long.

Số giàu trồng lau ra mía số khó trồng củ tía ra củ nâu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:57
Số giàu trồng lau ra mía, số khó trồng củ tía ra củ nâu.

Số khó chọn nếp cái hóa sài đường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:57
Số khó chọn nếp cái hóa sài đường.

Cơn nên phung phá cũng nên khi suy dẫu khéo giữ gìn càng suy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:56
Cơn nên phung phá cũng nên, khi suy dẫu khéo giữ gìn càng suy.

Số chết rúc trong ống cũng chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:55
Số chết rúc trong ống cũng chết.

Số phận lao đao phải sao chịu vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:55
Số phận lao đao, phải sao chịu vậy.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang