Trăm đường tránh chẳng khỏi số

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:18

Nhất duyên nhì phận tam phong thổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:17

Quyền họa phúc; trời tranh mất cả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:15

Tử sinh hữu mệnh phú quí tại thiên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:14

Phi vi bất đạt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:13

Khó chẳng tha giàu ra có phận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:12

Giàu tại phận khó tại duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:11

Làm giàu có số ăn cỗ có phần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:10

Làm quan có mả làm cả có dòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:09

Làm quan có dạng làm dáng có hình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:09

Trời cho hơn lo làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:07

Tốt số bằng bố hay làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:06

Tốt số hơn bố giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:05

Tốt số hơn khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:05

Khôn chẻ nỏ không bằng vận đỏ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:04

Đời vẫn chiều vận đỏ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:04

Khi nên trời cũng chiều người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:03

Khi nên trời giúp công cho

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:01

Số sống vứt bờ tre cũng sống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:41:01

Có phúc trúc hóa long

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:59

Số khó chọn nếp cái hóa sài đường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:57

Số chết rúc trong ống cũng chết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:55

Số phận lao đao phải sao chịu vậy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:55
Lên đầu trang