Lá lành đùm lá rách

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:05

Cành dưới đỡ cành trên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:04

Không ai đóng vai vật đứa què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:02

Nhiều làm phúc ít làm duyên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:00

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:00

Một thời loạn bằng vạn thời bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:59
Lên đầu trang