Tục ngữ Sự từng trải - Thử thách | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thua keo này bày keo khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:55
Thua keo này bày keo khác.

Sống lâu biết nhiều sự lạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:41
Sống lâu biết nhiều sự lạ.

Hơn một ngày hay một chước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:40
Hơn một ngày, hay một chước.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:40
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Có dốt mới khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:31
Có dốt mới khôn.

Trước dại sau khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:30
Trước dại sau khôn.

Trước có vụng rồi sau mới khéo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:29
Trước có vụng rồi sau mới khéo.

Đâm đi đâm lại gái dại cũng làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:29
Đâm đi đâm lại, gái dại cũng làm nên.

Thất bại là mẹ thành công

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:28
Thất bại là mẹ thành công.

Có phải mới trải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26
Có phải mới trải.

Cái trước đau cái sau rái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26
Cái trước đau, cái sau rái.

Lần trước bị đau lần sau phải chừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:25
Lần trước bị đau, lần sau phải chừa.

Phải một cái rái đến già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:24
Phải một cái, rái đến già.

Một cầu giập dái rái mọi cầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:24
Một cầu giập dái, rái mọi cầu.

Choại vỏ dưa vỏ dừa phải tránh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:23
Choại vỏ dưa, vỏ dừa phải tránh.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:23
Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Có đứt tay mới hay thuốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:22
Có đứt tay, mới hay thuốc.

Thức khuya mới biết đêm dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:21
Thức khuya mới biết đêm dài.

Lửa lò thét ngọn vàng càng nên trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:21
Lửa lò thét ngọn, vàng càng nên trong.

Vàng thật chẳng sợ chi lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:20
Vàng thật chẳng sợ chi lửa.

Chọn đá thử vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:19
Chọn đá thử vàng.

Qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:18
Qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm.

Bói ra ma quét nhà ra rác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:30
Bói ra ma, quét nhà ra rác.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang