Thua keo này bày keo khác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:59:55

Sống lâu biết nhiều sự lạ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:41

Hơn một ngày hay một chước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:40

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:40

Có dốt mới khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:31

Trước dại sau khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:30

Trước có vụng rồi sau mới khéo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:29

Đâm đi đâm lại gái dại cũng làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:29

Thất bại là mẹ thành công

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:28

Có phải mới trải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26

Cái trước đau cái sau rái

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:26

Lần trước bị đau lần sau phải chừa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:25

Phải một cái rái đến già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:24

Một cầu giập dái rái mọi cầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:24

Choại vỏ dưa vỏ dừa phải tránh

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:23

Ở trong chăn mới biết chăn có rận

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:23

Có đứt tay mới hay thuốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:22

Thức khuya mới biết đêm dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:21

Lửa lò thét ngọn vàng càng nên trong

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:21

Vàng thật chẳng sợ chi lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:20

Chọn đá thử vàng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:19

Qua cơn gió cả mới biết cây cứng mềm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:18

Bói ra ma quét nhà ra rác

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:30
Lên đầu trang