Ăn cướp dở không bằng ăn trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:49

Áo ngắn rũ chẳng nên dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:20

Voi chẳng đẻ đẻ thì to

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:22

Mèo nhỏ bắt chuột con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:12

Thấp chui rào cao lội nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:11

Nhặt che mưa thưa che gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:09

Rộng làm kép hẹp làm đơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:09

Không có trâu bắt bò đi dẫm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:07

Không có chó khiến mèo ăn cứt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:05

Thuồng luồng ở sao được cạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:05

Sứa không nhảy qua đăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:04

Mấy đời sứa vượt qua đăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:02

Đua bơi với giải phải thua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:02

Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:01
Lên đầu trang