Tục ngữ Khả năng - Sự bất lực | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ăn cướp dở không bằng ăn trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:49
Ăn cướp dở không bằng ăn trộm.

Áo ngắn rũ chẳng nên dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:20
Áo ngắn rũ chẳng nên dài.

Voi chẳng đẻ đẻ thì to

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:22
Voi chẳng đẻ, đẻ thì to.

Mèo nhỏ bắt chuột con

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:12
Mèo nhỏ bắt chuột con.

Thấp chui rào cao lội nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:11
Thấp chui rào, cao lội nước.

Nhặt che mưa thưa che gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:09
Nhặt che mưa, thưa che gió.

Rộng làm kép hẹp làm đơn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:09
Rộng làm kép, hẹp làm đơn.

Không có trâu bắt bò đi dẫm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:07
Không có trâu, bắt bò đi dẫm.

Không có chó khiến mèo ăn cứt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:05
Không có chó khiến mèo ăn cứt.

Thuồng luồng ở sao được cạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:05
Thuồng luồng ở sao được cạn.

Sứa không nhảy qua đăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:04
Sứa không nhảy qua đăng.

Mấy đời sứa vượt qua đăng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:02
Mấy đời sứa vượt qua đăng.

Đua bơi với giải phải thua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:02
Đua bơi với giải phải thua.

Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:01
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang