Tục ngữ Công lao - Hưởng thụ | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Gái có công chồng chẳng phụ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:40
Gái có công, chồng chẳng phụ.

Của một đồng công một nén

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:29
Của một đồng công một nén.

Muốn ăn lúa phải tìm giống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:19
Muốn ăn lúa, phải tìm giống.

Muốn ăn hét phải đào giun

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18
Muốn ăn hét, phải đào giun.

Muốn ăn cá phải thả câu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18
Muốn ăn cá, phải thả câu.

Muốn ăn cá cả phải thả câu dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16
Muốn ăn cá cả, phải thả câu dài.

Muốn ăn oản phải giữ lấy chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16
Muốn ăn oản, phải giữ lấy chùa.

Muốn xem hội phải đi đến chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:15
Muốn xem hội, phải đi đến chùa.

Làm quan ăn lộc vua ở chùa ăn lộc Phật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:14
Làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Xuôi việc tiệc to xuôi cò bò ông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:13
Xuôi việc tiệc to, xuôi cò bò ông.

Ăn của người vâng hộ người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:13
Ăn của người, vâng hộ người.

Làm cỗ không lo mất phần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:12
Làm cỗ không lo mất phần.

Trồng cây có ngày ăn quả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:12
Trồng cây có ngày ăn quả.

Chín đụn chẳng coi một nồi chẳng có

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:11
Chín đụn chẳng coi, một nồi chẳng có.

Làm nên một mình một cỗ chẳng làm nên thì vỗ tay không

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:10
Làm nên một mình một cỗ, chẳng làm nên thì vỗ tay không.

Cốc mò cò xơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:10
Cốc mò, cò xơi.

Muốn làm ông cái lông không muốn mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:09
Muốn làm ông, cái lông không muốn mất.

Ăn cơm nhà vác ngà voi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:08
Ăn cơm nhà, vác ngà voi.

Có ăn vất vả đã cam không ăn ta nghỉ ta làm làm chi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:07
Có ăn vất vả đã cam, không ăn ta nghỉ ta làm làm chi.

Ăn chẳng có khó đến mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:07
Ăn chẳng có, khó đến mình.

Người có công người có của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:06
Người có công, người có của.

Một công một của đều nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:05
Một công một của đều nhau.

Của ông thông công bà nút

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:05
Của ông thông, công bà nút.

Đan chẳng tày giặm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:03
Đan, chẳng tày giặm.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang