Gái có công chồng chẳng phụ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:55:40

Của một đồng công một nén

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:29

Muốn ăn lúa phải tìm giống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:19

Muốn ăn hét phải đào giun

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18

Muốn ăn cá phải thả câu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:18

Muốn ăn cá cả phải thả câu dài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16

Muốn ăn oản phải giữ lấy chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:16

Muốn xem hội phải đi đến chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:15

Làm quan ăn lộc vua ở chùa ăn lộc Phật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:14

Xuôi việc tiệc to xuôi cò bò ông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:13

Ăn của người vâng hộ người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:13

Làm cỗ không lo mất phần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:12

Trồng cây có ngày ăn quả

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:12

Chín đụn chẳng coi một nồi chẳng có

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:11

Cốc mò cò xơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:10

Muốn làm ông cái lông không muốn mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:09

Ăn cơm nhà vác ngà voi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:08

Ăn chẳng có khó đến mình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:07

Người có công người có của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:06

Một công một của đều nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:05

Của ông thông công bà nút

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:05

Đan chẳng tày giặm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:03
Lên đầu trang