Đẹp thì vàng son ngon thì mật mỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:18

Ngọc tốt không nệ bán rao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:17

Đẹp nết hơn đẹp người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:17

Đẹp chẳng mài mà uống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:15

Đẹp chẳng độn đàng mà đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:13

Cái nết đánh chết cái đẹp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:11

Năm quan mua người mười quan mua nết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:10

Yêu vì nết chẳng chết vì người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:09

Người chết nết còn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:07

Tốt danh hơn lành áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:06

Bần thanh hơn phú trọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:05

Đói cho sạch rách cho thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:04

Chết trong còn hơn sống đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:04

Của ngon đưa đến miệng ai từ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:02

Của ngon ai để chợ trưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:01

Có ngon chẳng còn đến giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:00

Hay của nào chào của ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:59

Hay đâu chầu đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:58

Ai ưa dưa khú bầu già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:56

Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:54

Hà tiện mới giàu cơ cầu mới có

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:43
Lên đầu trang