Tục ngữ Tốt xấu - Đẹp xấu | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Đẹp thì vàng son ngon thì mật mỡ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:18
Đẹp thì vàng son, ngon thì mật mỡ.

Ngọc tốt không nệ bán rao

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:17
Ngọc tốt không nệ bán rao.

Đẹp nết hơn đẹp người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:17
Đẹp nết hơn đẹp người.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:16
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

Đẹp chẳng mài mà uống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:15
Đẹp chẳng mài mà uống.

Đẹp chẳng độn đàng mà đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:13
Đẹp chẳng độn đàng mà đi.

Đừng ham nón tốt dột mưa đừng ham người đẹp mà thưa việc làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:12
Đừng ham nón tốt dột mưa, đừng ham người đẹp mà thưa việc làm.

Dù đẹp tám vạn nghìn tư mà chẳng có nết cũng hư một đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:11
Dù đẹp tám vạn nghìn tư, mà chẳng có nết cũng hư một đời.

Cái nết đánh chết cái đẹp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:11
Cái nết đánh chết cái đẹp.

Năm quan mua người mười quan mua nết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:10
Năm quan mua người, mười quan mua nết.

Yêu vì nết chẳng chết vì người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:09
Yêu vì nết, chẳng chết vì người.

Người chết nết còn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:07
Người chết, nết còn.

Tốt danh hơn lành áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:06
Tốt danh hơn lành áo.

Bần thanh hơn phú trọc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:05
Bần thanh hơn phú trọc.

Đói cho sạch rách cho thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:04
Đói cho sạch rách cho thơm.

Chết trong còn hơn sống đục

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:04
Chết trong còn hơn sống đục.

Của ngon đưa đến miệng ai từ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:02
Của ngon đưa đến miệng ai từ.

Của ngon ai để chợ trưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:01
Của ngon ai để chợ trưa.

Có ngon chẳng còn đến giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:46:00
Có ngon chẳng còn đến giờ.

Hay của nào chào của ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:59
Hay của nào, chào của ấy.

Hay đâu chầu đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:58
Hay đâu chầu đấy.

Ai ưa dưa khú bầu già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:56
Ai ưa dưa khú bầu già.

Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:54
Chẳng ai nhận chĩnh mắm thối.

Mèo lành ở mả bao giờ của yêu ai có bày ra ngoài đường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:53
Mèo lành ở mả bao giờ, của yêu ai có bày ra ngoài đường.

Hà tiện mới giàu cơ cầu mới có

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:43
Hà tiện mới giàu, cơ cầu mới có.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang