Nói phải củ cải cũng nghe

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:24

Phải chẳng qua lẽ khỏe chẳng qua phép

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:22

Khôn chẳng qua lẽ khỏe chẳng qua lời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:21
Lên đầu trang