Khôn dại tại tâm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:51

To đầu mà dại bé dái mà khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:43

Khôn nhà dại chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:41

Khôn với vợ dại với anh em

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:40

Khôn ngoan đến cửa quan mới biết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:38

Khôn khi vô sự thảo khi no lòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:37

Hết khôn dồn ra dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:35

Trăm cái khôn dồn một cái dại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:34

Khôn ba năm dại một giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:31

Người khôn dồn ra mặt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:30

Khôn ra miệng dại ra tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:27

Khôn thì ngoan gian thì nồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:26

Làm trai cứ nước hai mà nói

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:24

Khôn ăn cái dại ăn nước

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:17

Khôn làm lẽ khỏe ở mùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:17

Khôn làm lại dại ở chùa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:16

Khôn làm văn tế dại làm văn bia

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:15

Ăn cỗ đi trước lội nước đi sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:13

Thấy ăn tìm đến thấy đánh tìm đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:45:11
Lên đầu trang