Tục ngữ Người cầm đầu | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Làm có chúa múa có trống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:59
Làm có chúa, múa có trống.

Một miếng trống gióng nghìn quân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:59
Một miếng trống gióng nghìn quân.

Quân vô tướng như hổ vô đầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:58
Quân vô tướng như hổ vô đầu.

Nhà không chủ như tủ không khóa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:57
Nhà không chủ như tủ không khóa.

Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:57
Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm.

Vắng chúa nhà gà bới bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:56
Vắng chúa nhà, gà bới bếp.

Vắng chúa đàn tan con nghé

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:55
Vắng chúa đàn, tan con nghé.

Sẩy đàn tan nghé

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:54
Sẩy đàn tan nghé.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang