Làm có chúa múa có trống

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:59

Một miếng trống gióng nghìn quân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:59

Quân vô tướng như hổ vô đầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:58

Nhà không chủ như tủ không khóa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:57

Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:57

Vắng chúa nhà gà bới bếp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:56

Vắng chúa đàn tan con nghé

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:55

Sẩy đàn tan nghé

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:51:54
Lên đầu trang