Thương người như thể thương thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:08

Tay đứt ruột sót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:08

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:03

Thịt da ai cũng là người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:02

Không ai đóng vai vật đứa què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:02

Chim kêu ai nỡ bắn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:01

Một thời loạn bằng vạn thời bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:59

Bỏ thì thương vương thì tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:58
Lên đầu trang