Tục ngữ Tình thương | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thương người như thể thương thân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:08
Thương người như thể thương thân.

Tay đứt ruột sót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:08
Tay đứt, ruột sót.

Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:04
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Ăn nhạt mới biết thương đến mèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:03
Ăn nhạt mới biết thương đến mèo.

Thịt da ai cũng là người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:02
Thịt da ai cũng là người.

Không ai đóng vai vật đứa què

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:02
Không ai đóng vai vật đứa què.

Chim kêu ai nỡ bắn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:01
Chim kêu ai nỡ bắn.

Một thời loạn bằng vạn thời bình

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:59
Một thời loạn bằng vạn thời bình.

Bỏ thì thương vương thì tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:58
Bỏ thì thương, vương thì tội.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang