Cha mẹ sinh con trời sinh tính

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:49

Non chẳng uốn già nổ đốt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:49

Bé chẳng vin cả gẫy cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:48

Măng không uốn uốn tre sao được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:48

Khi măng không uốn thì tre trổ vồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:47

Yêu cho vọt ghét cho chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:46

Có con không dạy để vậy mà nuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:45

Người roi voi búa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:45

Muốn lành nghề chớ nề học hỏi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:44

Mực mài tròn mài son đánh giặc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:44

Con học thóc vay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:43

Tiên học lễ hậu học văn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:43

Hát hay hơn hay hát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:42

Xướng ca vô loài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:41

Tiên học lễ hậu học văn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:41

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:40

Chọn bạn mà chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:39

Học thầy không tày học bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:37

Không thầy đố mày làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:55

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:54

Có học mới biết có đi mới đến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:51

Chẳng cấy lấy đâu có thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:49

Chẳng học lấy đâu biết chữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:47

Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:46

Muốn lành nghề chớ nề học hỏi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:45

Kính lão đắc thọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:44

Chị ngã em nâng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:43
Lên đầu trang