Tục ngữ Giáo dục | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Cha mẹ sinh con trời sinh tính

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:49
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.

Non chẳng uốn già nổ đốt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:49
Non chẳng uốn, già nổ đốt.

Bé chẳng vin cả gẫy cành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:48
Bé chẳng vin, cả gẫy cành.

Măng không uốn uốn tre sao được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:48
Măng không uốn, uốn tre sao được.

Khi măng không uốn thì tre trổ vồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:47
Khi măng không uốn thì tre trổ vồng.

Yêu cho vọt ghét cho chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:46
Yêu cho vọt, ghét cho chơi.

Yêu con cho roi cho vọt ghét con cho ngọt cho bùi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:46
Yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi.

Có con không dạy để vậy mà nuôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:45
Có con không dạy, để vậy mà nuôi.

Người roi voi búa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:45
Người roi, voi búa.

Muốn lành nghề chớ nề học hỏi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:44
Muốn lành nghề chớ nề học hỏi.

Mực mài tròn mài son đánh giặc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:44
Mực mài tròn, mài son đánh giặc.

Con học thóc vay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:43
Con học, thóc vay.

Tiên học lễ hậu học văn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:43
Tiên học lễ hậu học văn.

Hát hay hơn hay hát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:42
Hát hay hơn hay hát.

Xướng ca vô loài

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:58:41
Xướng ca vô loài.

Tiên học lễ hậu học văn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:41
Tiên học lễ, hậu học văn.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:40
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chọn bạn mà chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:39
Chọn bạn mà chơi.

Học thầy không tày học bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:37
Học thầy không tày học bạn.

Không thầy đố mày làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:55
Không thầy đố mày làm nên.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:54
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Muốn sang thì bắc cầu kiều, Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:53
Muốn sang thì bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.

Có học mới biết có đi mới đến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:51
Có học mới biết, có đi mới đến.

Muốn biết phải hỏi muốn giỏi phải học

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:50
Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

Chẳng cấy lấy đâu có thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:49
Chẳng cấy lấy đâu có thóc.

Chẳng học lấy đâu biết chữ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:47
Chẳng học lấy đâu biết chữ.

Dốt đến đâu học lâu cũng biết

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:46
Dốt đến đâu học lâu cũng biết.

Muốn lành nghề chớ nề học hỏi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:45
Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.

Kính lão đắc thọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:44
Kính lão đắc thọ.

Chị ngã em nâng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:43
Chị ngã em nâng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang