Giàu về hàng nén chẳng giàu về xén bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:11

Của ngang chẳng góp lời tà chẳng thưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:08

Làm tôi ngay ăn mày thật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:07

Ăn ngay nói thật mọi tật mọi lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:05

Một câu nói ngay bằng làm chay cả tháng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:04

Cây ngay chẳng sợ chết đứng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:03

Mất lòng trước được lòng sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:50

Người ngay mắc cạn kẻ gian vui cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:45
Lên đầu trang