Cái áo không làm nên thầy tu

Biết Tuốt - Thứ 5, ngày 19/04/2018 12:39:43

Có mặt thì: cô vắng mặt: con đĩ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:01

Khẩu phật tâm xà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:00

Nêu cao nhưng bóng chẳng ngay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:59

Đấu hàng xáo gáo hàng dầu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:55

Cây vạy hay ghét mực tầu ngay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:52

Người ngay mắc cạn kẻ gian vui cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:35:45
Lên đầu trang