Hay thì khen hèn thì chê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:26

Mẹ hát con khen hay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:25

Cha hát con khen ai chen vô lọt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:23

Khen người thì tốt giột người thì xấu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:21

Gièm nên xấu khen nên tốt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:19

Trách mình trước trách người sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:18

Cười người ba tháng ai cười ba năm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:17

Chê của dì lấy gì làm bữa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:16

Công ai nấy chờ tội ai nấy chịu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:15
Lên đầu trang