Thấy có thóc mới cho vay gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:24

Đo bò làm chuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:23

Dòm giỏ bỏ thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:22

Chạy buồm xem gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:21

Chẻ tre nghe gióng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:20

Chém tre phải dè đầu mắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:19

Làm khi lành để dành khi đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:17

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:14

Chưa giàu đã lo mất trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:13

Chưa có vàng đã lo túi đựng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:12
Lên đầu trang