Tục ngữ Tính cẩn thận | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Thấy có thóc mới cho vay gạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:39:24
Thấy có thóc mới cho vay gạo.

Đo bò làm chuồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:23
Đo bò làm chuồng.

Dòm giỏ bỏ thóc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:22
Dòm giỏ bỏ thóc.

Chạy buồm xem gió

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:21
Chạy buồm xem gió.

Chẻ tre nghe gióng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:20
Chẻ tre nghe gióng.

Chém tre phải dè đầu mắt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:19
Chém tre phải dè đầu mắt.

Làm khi lành để dành khi đau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:17
Làm khi lành để dành khi đau.

Chưa làm vòng đã lo ăn thịt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:14
Chưa làm vòng đã lo ăn thịt.

Chưa giàu đã lo mất trộm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:13
Chưa giàu đã lo mất trộm.

Chưa có vàng đã lo túi đựng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:12
Chưa có vàng đã lo túi đựng.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang