Còn nước còn tát

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:38:56

Có chí làm nên

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:56

Có chí làm quan có gan làm giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:55

Mưu cao chẳng bằng chí dày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:54

Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:53

Nặng nhặt chặt bị

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:51

Còn răng nào cào răng ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:49
Lên đầu trang