Người đâu của đấy

Biết Tuốt - Thứ 6, ngày 14/12/2018 10:48:16

Của chợ trả chợ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:36

Của trời trả đất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:36

Của thiên trả địa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:35

Của Bụt thiêu cho Bụt

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:35

Của trời trả trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:34

Tiền là cha vàng mẹ bạc bác đồng đen

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:34

Cơm là gạo áo là tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:32

Tiền không chân xa gần đi khắp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:32

Tiền của như nước thủy triều

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:31

Của dễ được thì dễ mất

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:31

Người khôn của khó

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:30

Của bàn chân bàn tay

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:30

Của một đồng công một nén

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:29

Nhất chơi tiền nhì giỡn tiền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:28

Lắm tiền nhiều bạc là tiên trên trời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:27

Có tiền mua tiên cũng được

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:26

Ốm tiếc thân lành tiếc của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:25

Còn người thì còn của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:25

Của đau con xót

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:24

Một con một cửa ai từ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:23

Của làm hại người

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:22

Người ghét của yêu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:21

Giàu người không bằng giàu của

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:21

Ông tiền ông thóc ông cóc cần ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:20

Bà tiền bà thóc bà cóc cần ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:19
Lên đầu trang