Tiền trả mạ nhổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 13:03:07

Tiền trao cháo múc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:25

Tiền trao ra gà bắt lấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:24

Có vay có trả mới thỏa lòng nhau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:24

Vay thì trả chạm thì đền

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:23

Ăn cho đều kêu cho sòng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:22

Chỗ cao cào chỗ thấp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:21

Cá mè một lứa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:37:20
Lên đầu trang