Từ gót chí đầu đau đâu khôn đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:50

Thà đau ngất chẳng thà giắt răng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:48

Đau một giây chết một giờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:47

Cứu bệnh như cứu hỏa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:43

Bệnh nào thuốc ấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:42

Cờ ba cuộc cơm ba bát thuốc ba thang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:42

Thuốc đắng dã tật

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:41

Đau chóng đã chầy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:41

Thuốc có cam thảo nước có lão thần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:40

Thuốc không hay bằng thang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:39

Thuốc tra ma cúng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:47:38
Lên đầu trang