Ca dao Chống phong kiến - Thực dân | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ra đường võng giá nghênh ngang, Về nhà hỏi vợ: “Cám rang đâu mày?”, Cám rang tôi để cối xay, Hễ chó ăn mất thì “mày với ông!”

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:21:17
Ra đường võng giá nghênh ngang,
Về nhà hỏi vợ: “Cám rang đâu mày?”.
Cám rang tôi để cối xay,
Hễ chó ăn mất thì “mày với ông!”

Cái cò cái vạc cái nông, Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò?, Không! Không! Tôi đứng trên bờ, Mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:05
Cái cò, cái vạc cái nông,
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?
Không! Không! Tôi đứng trên bờ,
Mẹ con cái vạc, đổ ngờ cho tôi.
Chẳng tin thì ông đi đôi,
Mẹ con nhà nó còn ngồ đây kia.

Con lành con ở cùng bà, Vắng mình sốt mẩy con ra ngoài đường

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:04
Con lành con ở cùng bà,
Vắng mình sốt mẩy, con ra ngoài đường.

Cái cò mày mổ cái tôm, Cái tôm quặp lại lại ôm cái cò, Cái cò mày mổ cái trai, Cái trai quặp lại lại nhai cái cò

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:04
Cái cò mày mổ cái tôm,
Cái tôm quặp lại, lại ôm cái cò.
Cái cò, mày mổ cái trai
Cái trai quặp lại, lại nhai cái cò.

Hơn nhau tấm áo manh quần, Thả ra bóc trần ai cũng như ai

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:03
Hơn nhau tấm áo manh quần,
Thả ra bóc trần, ai cũng như ai.

Đã giàu thì lại giàu thêm, Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:02
Đã giàu thì lại giàu thêm,
Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày.

Quan có cần nhưng dân chưa vội, Quan có vội quan lội quan sang

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:01
Quan có cần nhưng dân chưa vội,
Quan có vội, quan lội quan sang.

Thừa quan rồi mới đến dân, Thừa nha môn mới đến phần đò đưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:01
Thừa quan rồi mới đến dân
Thừa nha môn, mới đến phần đò đưa.

Lúc thì chả có một ai, Lúc thì ông xã ông cai đầy nhà

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:00
Lúc thì chả có một ai,
Lúc thì ông xã, ông cai đầy nhà.

Quan văn mất một đồng tiền, Xem bằng quan võ mất quyền quận công

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:19:00
Quan văn mất một đồng tiền
Xem bằng quan võ mất quyền quận công.

Nhà bay chết lợn toi gà, Năm ba ông cống đến nhà ngày mưa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:59
Nhà bay chết lợn, toi gà,
Năm ba ông cống đến nhà ngày mưa.

Em đừng thấy lính mà khinh, Lãnh binh thống chế tam dinh một đồng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:58
Em đừng thấy lính mà khinh,
Lãnh binh, thống chế, tam dinh một đồng.

Trời mưa cho ướt lá bầu, Anh làm lính lệ đi hầu ông quan, Thương người mũ bạc dát vàng, Đem thân mà đội mâm cam cho đành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:58
Trời mưa cho ướt lá bầu
Anh làm lính lệ đi hầu ông quan.
Thương người mũ bạc, dát vàng,
Đem thân mà đội mâm cam cho đành.

Tháng tám có chiếu vua ra, Cấm quần không đáy người ta hãi hùng, Không đi thì chợ không đông, Đi thì phải lột quần chồng sao đang!

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:57
Tháng tám có chiếu vua ra,
Cấm quần không đáy người ta hãi hùng.
Không đi thì chợ không đông,
Đi thì phải lột quần chồng sao đang!
Có quần ra quán bán hàng,
Không quần ra đứng đầu làng trông quan.

Cậu cai nói dấu lông gà, Cổ tay đeo nhẫn gọi là cậu cai, Ba năm được một chuyến sai, Áo ngắn đi mượn quần dài đi thuê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:56
Cậu cai nói dấu lông gà,
Cổ tay đeo nhẫn gọi là cậu cai.
Ba năm được một chuyến sai,
Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê.

Thuyền than lại đậu bến than, Gặp cô yếm thắm ôm quàng ngang lưng, Thôi thôi tôi van cậu rằng đừng, Tuổi tôi còn bé chưa từng nguyệt hoa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:56
Thuyền than lại đậu bến than,
Gặp cô yếm thắm, ôm quàng ngang lưng.
Thôi thôi, tôi van cậu rằng đừng
Tuổi tôi còn bé chưa từng nguyệt hoa.
Tôi về gọi chị tôi ra,
Chị tôi đã lớn, nguyệt hoa đã từng.

Ban ngày quan lớn như thần, Ban đêm quan lớn tần mần như ma

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:55
Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma.

Khi sang mẹ nó cho sang, Bây giờ quan cấm đò ngang không chèo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:55
Khi sang mẹ nó cho sang,
Bây giờ quan cấm đò ngang, không chèo.

Đẻ đứa con trai, Chẳng biết nó giống ai, Cái mặt thì giống ông cai, Cái đầu ông xã cái tai ông trùm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:54
Đẻ đứa con trai,
Chẳng biết nó giống ai.
Cái mặt thì giống ông cai,
Cái đầu ông xã, cái tai ông trùm.

Vạn niên là Vạn niên nào?, Thành xây xương lính hào đào máu dân

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:54
Vạn niên là Vạn niên nào?
Thành xây xương lính, hào đào máu dân.

Trông lên cửu bệ trùng trùng, Những là gấm vóc tía hồng nguy nga, Nhìn về đồng ruộng bao la, Cùng đinh đóng khố phơi da mình trần

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:53
Trông lên cửu bệ trùng trùng,
Những là gấm vóc tía hồng nguy nga.
Nhìn về đồng ruộng bao la,
Cùng đinh đóng khố phơi da mình trần.

Chừng nào thằng ngốc làm vua, Thiên hạ mất mùa người khó làm ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:52
Chừng nào thằng ngốc làm vua,
Thiên hạ mất mùa, người khó làm ăn.

Sông Hương nước chảy lờ đờ, Dưới sông có đĩ trên bờ có vua

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:52
Sông Hương nước chảy lờ đờ,
Dưới sông có đĩ, trên bờ có vua.

Người trên ở chẳng chính ngôi, Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:51
Người trên ở chẳng chính ngôi,
Khiến cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào.

Làm thì chẳng muốn bằng ai, Ăn thì thứ nhất thứ hai trong làng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:50
Làm thì chẳng muốn bằng ai,
Ăn thì thứ nhất, thứ hai trong làng.

Có ăn vất vả đã cam, Không ăn ta nghỉ ta làm làm chi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:49
Có ăn vất vả đã cam,
Không ăn ta nghỉ, ta làm làm chi.

Bớt đồng thì bớt cù lao, Bớt ăn bớt uống thì tao bớt làm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:48
Bớt đồng thì bớt cù lao,
Bớt ăn bớt uống thì tao bớt làm.

Đàn ông quan tắt thì chầy, Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:47
Đàn ông quan tắt thì chầy
Đàn bà quan tắt nửa ngày nên quan.

Từ ngày Tự Đức lên ngôi, Cơm chẳng đầy nồi trẻ khóc như ri, Bao giờ Tự Đức chết đi, Thiên hạ bình thì lại dễ làm ăn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:45
Từ ngày Tự Đức lên ngôi,
Cơm chẳng đầy nồi trẻ khóc như ri.
Bao giờ Tự Đức chết đi,
Thiên hạ bình thì lại dễ làm ăn.

Từ ngày Cảnh Trị lên ngôi, Khoai chửa mọc chồi đã nhổ lên ăn, Nên ra trên kính dưới nhường, Chẳng nên đạp tắt bên đường mà đi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:18:45
Từ ngày Cảnh Trị lên ngôi,
Khoai chửa mọc chồi đã nhổ lên ăn.
Nên ra trên kính dưới nhường
Chẳng nên đạp tắt bên đường mà đi.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang