Của độc giải độc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:46

Bọ nẹt đã có dẻ cùi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:45

Quả xanh lại gặp nanh sắc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:44

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:44

Kẻ cắp gặp bà già

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:43

Trêu ong ong đốt trêu bụt bụt châm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:42

Mềm nắn rắn buông

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:40

Thịt nạc dao phay xương xẩu rìu búa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:39

Lành cho đường dữ thêm trượng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:38

Lành cho gáo vỡ làm muôi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:37

Lành làm thúng thủng làm mê

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:36

Hòn đất ném đi hòn chì ném lại

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:35

Ông ăn chả bà ăn nem

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:34

Tùy cơ ứng biến

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:33

Bấc đến đâu dầu đến đấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:33

Nước đến chân mới nhảy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:31

Ép quả thì nước chảy ra

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:29

Tức nòng súng súng nổ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:28

Tức nước vỡ bờ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:28

Con giun xéo lắm cũng quằn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:42:26
Lên đầu trang