Người xa tiếng không xa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:12

Tốt danh hơn lành áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:11

Kẻ có tiếng chẳng mạnh thì bạo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:09

Được tiếng khen ho hen chẳng còn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:44:09
Lên đầu trang