Buôn tàu không giàu bằng hà tiện

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:44

Hà tiện mới có phũ như chó mới giàu

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:42

Cho áo tiếc dải

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:36:32
Lên đầu trang