Tục ngữ Đạo đức | Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục
Lazi.vn - Cộng đồng Tri thức & Giáo dục

Ở quen thói nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:01
Ở quen thói, nói quen sáo.

Năng ăn hay đói năng nói hay lầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:13
Năng ăn hay đói, năng nói hay lầm.

Tay nhọ thì mặt cũng nhọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:04
Tay nhọ thì mặt cũng nhọ.

Nồi nào vung nấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:31
Nồi nào vung nấy.

Bỏ thì thương vương thì tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:58
Bỏ thì thương, vương thì tội.

Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:57
Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:40
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Chọn bạn mà chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:39
Chọn bạn mà chơi.

Học thầy không tày học bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:37
Học thầy không tày học bạn.

Vàng thật không sợ lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:36
Vàng thật không sợ lửa.

Đói cho sạch rách cho thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:35
Đói cho sạch, rách cho thơm.

Ăn theo thuở ở theo thì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:33
Ăn theo thuở, ở theo thì.

Ở ống thì dài ở bầu thì tròn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:33
Ở ống thì dài, ở bầu thì tròn.

Đói ăn rau đau uống thuốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:31
Đói ăn rau, đau uống thuốc.

Có rau ăn rau có cháo ăn cháo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:30
Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Ăn coi nồi ngồi coi hướng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:29
Ăn coi nồi ngồi coi hướng.

Một câu nhịn là chín câu lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:27
Một câu nhịn là chín câu lành.

Miếng khi đói bằng gói khi no

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:26
Miếng khi đói bằng gói khi no.

Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:24
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

Cười người ba tháng ai cười ba năm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:23
Cười người ba tháng, ai cười ba năm.

Ai ơi chớ vội cười nhau cười người hôm trước hôm sau người cười

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:22
Ai ơi chớ vội cười nhau, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây?

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:21
Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây?

Đặng chim bẻ ná

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:20
Đặng chim bẻ ná.

Đặng cá quên nơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:18
Đặng cá quên nơm.

Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:17
Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:16
Nhiều no lòng, ít mát ruột.

Cái nết đánh chết cái đẹp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:15
Cái nết đánh chết cái đẹp.

Tốt danh hơn lành áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:13
Tốt danh hơn lành áo.

Trách mình trước trách người sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:11
Trách mình trước, trách người sau.

Sướng một lúc khổ một đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:10
Sướng một lúc, khổ một đời.
Loading...
Google Facebook
Về trang chủ Gửi bài tập cần làm Lên đầu trang