Ở quen thói nói quen sáo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:57:01

Năng ăn hay đói năng nói hay lầm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:52:13

Tay nhọ thì mặt cũng nhọ

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:50:04

Nồi nào vung nấy

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:49:31

Bỏ thì thương vương thì tội

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:58

Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:43:57

Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:40

Chọn bạn mà chơi

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:39

Học thầy không tày học bạn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:37

Vàng thật không sợ lửa

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:36

Đói cho sạch rách cho thơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:35

Ăn theo thuở ở theo thì

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:33

Ở ống thì dài ở bầu thì tròn

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:33

Đói ăn rau đau uống thuốc

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:31

Có rau ăn rau có cháo ăn cháo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:30

Ăn coi nồi ngồi coi hướng

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:29

Một câu nhịn là chín câu lành

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:27

Miếng khi đói bằng gói khi no

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:26

Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:24

Cười người ba tháng ai cười ba năm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:23

Đặng chim bẻ ná

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:20

Đặng cá quên nơm

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:18

Nhiều no lòng ít mát ruột

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:16

Cái nết đánh chết cái đẹp

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:15

Tốt danh hơn lành áo

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:13

Trách mình trước trách người sau

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:11

Sướng một lúc khổ một đời

Thứ 2, ngày 09/04/2018 12:40:10
Lên đầu trang